Nieuwe privacywetgeving

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) heeft als doel om de leden en de deelnemers aan activiteiten van Chirojongens Sint-Jan Staden correct te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1. Algemeen Bepaling Verklaring

1.1. Uw persoonsgegevens wordt verwerkt door Chirojongens Sint-Jan Staden, Hospitaalstraat 14, 8840 STADEN, België, (hierna: “Chirojongens Sint-Jan Staden”, “wij”, “ons). U kan ons steeds contacteren per e-mail via chirojongens.staden@gmail.be  nvdr: Deze entiteit is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

1.2. Elk begrip dat start met een hoofdletter (behalve eigennamen, woorden aan begin van opsomming,…) zal expliciet in deze Privacy Policy worden gedefinieerd. Indien en waar mogelijk gelet op de context, worden enkelvoudige woorden ook geïnterpreteerd in meervoud en omgekeerd. Om ervoor te zorgen dat we dezelfde betekenis geven aan wat hier wordt geschreven, is het belangrijk dat bepaalde begrippen door u en door ons op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Deze worden voorafgegaan door nvdr, staan in het rood en cursief en in een kleiner lettertype.

1.3. De verwijzing naar bepaalde wetgeving omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van wetgeving, met inbegrip van alle daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten. Nvdr: Wetgeving kan veranderen en wij willen zeker zijn dat deze Privacy Policy in overeenstemming is met deze wijzigingen.

1.4. Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy van tijd tot tijd op eigen initiatief te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. Deze wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen zullen gecommuniceerd worden per e-mail en via de website. Indien u deze wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen niet aanvaardt, dient u ons hierover te informeren door een e-mail te sturen naar chirojongens.staden@gmail.com.be. Indien wij niet binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen werden gecommuniceerd een dergelijke e-mail van u ontvangen, wordt u geacht alle wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard. Nvdr: Gezien wetgeving en interpretatie van wetgeving kan wijzigen, alsook bepaalde marktomstandigheden doorheen de tijd kunnen veranderen, moeten wij onze Privacy Policy kunnen updaten. Dit laat ons toe steeds accuraat te blijven. Indien dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht kennis te nemen van de gewijzigde Privacy Policy die we u via de website en via e-mail ter kennis zullen brengen. Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, moet u ons dit laten weten per e-mail

1.5. In de meeste gevallen bekomen we uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u. Het kan evenwel gebeuren dat uw bedrijf, vereniging of organisatie u bij ons inschrijft. In de mate dat uw inschrijving via uw bedrijf of organisatie plaatsheeft, dient u al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in onze ledendatabank in eerste instantie te richten tot uw bedrijf of organisatie. Nvdr: U begrijpt dat wanneer het uw bedrijf, vereniging of organisatie is die u bij ons inschrijft, dat ook dat bedrijf, die vereniging of organisatie in eerste instantie het beste geplaatst is om u te helpen met al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot uw inschrijving.

2. Types van persoonsgegevens die we verwerken Bepaling Verklaring

2.1. Als lid of deelnemer aan een activiteit (ongeacht een commercieel contact of niet) van Chirojongens Sint-Jan Staden verwerken we van u de volgende categorieën van persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens (zoals uw naam, adres, email, geboortedatum en telefoonnummer); Beeldmateriaal van evenementen. Nvdr: Hier verduidelijken we welke types van persoonsgegevens we verwerken van onze leden en deelnemers aan activiteiten.

2.2. Chirojongens Sint-Jan Staden verzamelt commerciële gegevens van bedrijven via openbare kanalen als websites, brochures en reclamefolders (zoals naam, adres, telefoonnummer, email, ondernemingsnummer, rekeningnummer) nvdr: Hier verduidelijken we welke types van persoonsgegevens we van bedrijven nog bijkomend verwerken.

3. Doel van de verwerkingen Bepaling Verklaring  

3.1. De persoonsgegevens van de leden worden verzameld om de administratie mogelijk te maken van volgende zaken: Inschrijving voor evenementen; Statistieken (aantal deelnemers, geografische spreiding, leeftijden). Nvdr: We menen dat de doeleinden hier vermeld vrij helder zijn.

3.2. De persoonsgegevens van de leden worden ook verzameld om het versturen van elektronische nieuwsbrieven mogelijk te maken. Nvdr: We menen dat de doeleinden hier vermeld vrij helder zijn.

3.3. De persoonsgegevens van commerciële contacten worden verzameld om communicatie op allerlei wijze mogelijk te maken. Nvdr: We menen dat de doeleinden hier vermeld vrij helder zijn.

3.4. De persoonsgegevens van bedrijven, verenigingen en organisaties worden verzameld om de administratie te faciliteren en om de uitbetaling mogelijk te maken. Nvdr:We menen dat de doeleinden hier vermeld vrij helder zijn

4. Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens Bepaling Verklaring

4.1. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming voor de volgende doeleinden: Commerciële contacten die meer informatie willen krijgen omtrent het commercieel aanbod; Versturen van elektronische nieuwsbrieven. Nvdr: De wet verplicht ons om precies aan te geven op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de doeleinden die wij in het vorige artikel hebben vermeld.

4.2. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bestaande uit: Deelname aan: Evenementen; Gebruik van Algemeen beeldmateriaal voor sfeerelementen van evenementen op nieuwsbrieven, website en sociale media. Opmaak van: Statistieken (aantal deelnemers, geografische spreiding, leeftijden); nvdr: De wet verplicht ons om precies aan te geven op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de doeleinden die wij in het vorige artikel hebben vermeld.

 4.3. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chirojongens Sint-Jan Staden  voor wat betreft: De administratie van bovenstaande opgesomde verwerkingen van de leden en deelnemers; Het onderhouden van contact met commerciële contacten. Nvdr: De wet verplicht ons om precies aan te geven op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de doeleinden die wij in het vorige artikel hebben vermeld.

 5. Kwaliteitswaarborgen Bepaling Verklaring

5.1. Wij doen ons uiterste best om enkel persoonsgegevens van u te verwerken die nodig zijn om de doeleinden zoals hierboven beschreven te verwezenlijken. Nvdr: Wij streven ernaar om niet meer persoonsgegevens van u te verwerken dan wij nodig hebben voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld.

5.2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover het nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of tot op het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt (voor zover de verwerking op uw toestemming gebaseerd is). Wij zullen uw persoonsgegevens in de ruimst mogelijke mate de-identificeren wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hoger werden beschreven, tenzij:

• Er een hoger belang van Chirojongens Sint-Jan Staden  of enige andere derde partij voor handen is dat vereist dat uw persoonsgegevens in identificeerbare vorm worden gehouden;

 • Een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat Chirojongens Sint-Jan Staden verhindert deze te de-identificeren. Bij inschrijving voor een evenement van Chirojongens Sint-Jan Staden worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van beeldmateriaal) niet  gewist.

Nvdr: Hier leggen we uit hoe lang we uw persoonsgegevens zullen bewaren op een manier die ons in staat stelt u te identificeren.  

5.3. Chirojongens Sint-Jan Staden Staden neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. De toegang voor externe verwerkers van Chirojongens Sint-Jan Staden zal slechts plaatsvinden voor zover deze toegang nodig is om de hoger vermelde doeleinden te verwezenlijken en zal onderworpen zijn aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Deze maatregelen zijn op basis van inspanningsverbintenis en kunnen echter nooit worden gegarandeerd. Nvdr: Wij streven ernaar uw persoonsgegevens veilig te bewaren.   

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

6.1. Chirojongens Sint-Jan Staden speelt geen gegevens door aan derde partijen. Nvdr: De wet verplicht ons om precies aan te geven op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de doeleinden die wij in het vorige artikel hebben vermeld.

7. Uw rechten Bepaling Verklaring

7.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die Chirojongens Sint-Jan Staden van u verwerkt. Chirojongens Sint-Jan Staden behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend om Chirojongens Sint-Jan Staden  hinder of schade te berokkenen. Nvdr: Hier beschrijven we welke rechten u heeft ten aanzien van Chirojongens Sint-Jan Staden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

7.2. U hebt het recht om te vragen dat al uw persoonsgegevens die onnauwkeurig of foutief zijn, kosteloos worden verbeterd. U kan dit door een e-mail te sturen naar chirojongens.staden@gmail.be nvdr: Hier beschrijven we welke rechten u heeft ten aanzien van Chirojongens Sint-Jan Staden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

7.3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het ontvangen van communicaties in te trekken. Nvdr: Hier beschrijven we welke rechten u heeft ten aanzien van Chirojongens Sint-Jan Staden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

7.4. U hebt het recht een verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door Chirojongens Sint-Jan Staden zal worden afgewogen tegen: Een hoger belang van Chirojongens Sint-Jan Staden of enige andere derde partij om uw persoonsgegevens alsnog te bewaren; Een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die Chirojongens Sint-Jan Staden verhindert gegevens te verwijderen. In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat Chirojongens Sint-Jan Staden de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt indien en wanneer

(a) u de juistheid van die gegevens betwist;

(b) de verwerking onrechtmatig is; of

 (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Nvdr: Hier beschrijven we welke rechten u heeft ten aanzien van Chirojongens Sint-Jan Staden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

7.5. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met uw bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Nvdr: Hier beschrijven we welke rechten u heeft ten aanzien van Chirojongens Sint-Jan Staden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

7.6. U hebt het recht om van ons alle persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. Nvdr: Hier beschrijven we welke rechten u heeft ten aanzien van Chirojongens Sint-Jan Staden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

7.7. Als u een verzoek wenst in te dienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar chirojongens.staden@gmail.com. Een email waarin wordt gevraagd om een recht uit te oefenen, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In dit verzoek moet u duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien nodig. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. We wensen immers te vermijden dat ongerechtigden in uw naam een dergelijk verzoek zouden indienen. Chirojongens Sint-Jan Staden zal de goede ontvangst van uw verzoek bevestigen. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zal Chirojongens Sint-Jan Staden het nodigde zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, doen en uiterlijk dertig (30) dagen nadat zij het verzoek heeft ontvangen, u van de  genomen acties  in kennis stellen. Indien uw verzoek kennelijk ongegrond of onvolledig blijkt, zal Chirojongens Sint-Jan Staden u ook daarvan in kennis stellen. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Chirojongens Sint-Jan Staden, kunt u altijd contact opnemen met Chirojongens Sint-Jan Staden via chirojongens.staden@gmail.be. Als u ontevreden blijft met het antwoord van Chirojongens Sint-Jan Staden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacycommissie. Ga voor meer informatie naar www.privacycommission.be.